Pedagógus arcképcsarnok

Az arcképvázlatokról

Mindenekelőtt utalni kívánunk arra, hogy a Kazinczy Ferenc által meghonosított arc­képcsarnok (arcképvázlatok csoportja) mint irodalmi műfaj nem azonos a lexikonnal, ugyanis vannak attól eltérő vonásai. Talán a legjellegzetesebb sajátosság, hogy lehetőséget kínál az emlékezésre. Ez kiadványunk tekintetében szinte elkerülhetetlen, hiszen az arcképvázlat szerzőjé­nek személyes kapcsolata vagy éppen valamilyen egyéni kötődése van az arcképcsarnokban szereplő személlyel. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy az arcképvázlat szer­zője – a hiteles dokumentumok mellett – az emlékezés ecsetvonásaival még gazdagabban képes megjeleníteni az adott személy pedagógusi és emberi alakját. Természetes követelmény azonban a felelősséggel tett emlékezés. A személyes kapcsolat azonban nem kizárólagos követelmény, publikálási lehetőséget kínálunk azok számára is, akik kutatás keretében kívánnak bemutatni kiváló személyiségeket.
Jogosan felmerülő kérdés: ki kerülhet be az arcképcsarnok köteteibe? Kezdettől hangsúlyoztuk: legyen jellemző rá az oktatás-nevelés szolgálata, a hivatástudat, amely megmutatkozik a pályahű­ségben, a tisztességes helytállásban, a kiemelkedő pedagógiai teljesítményben és a közmegbecsült­ségben. Végső soron azonban arcképvázlat írása vállalás kérdése. Legyen egy személy: tanítvány, munkatárs, családtag, barát, ismerős, aki arcképvázlat írására vállalkozik. Aki­nek emlékezetében jelen van az a személy, akire hálával gondol, akitől útravalót kapott az élethez.
Az emlékezés jogán törekszünk az időálló emberi és pedagógusi értékek felmutatására, egy olyan szemlélettel szemben, amely múltunk bizonyos szakaszait mellőzni kívánja, s ezzel megszakítja nemzeti tudatunk folytonosságát. Az arcképvázlatok bemutatásával tenni kívá­nunk azért, hogy generációk emlékezete ne essék ki nemzetünk tudatából, hogy a múlt érté­kei vagy tanulságai jobbító hatással legyenek jelenünkre és segítsék emberarcúvá tenni jövőnket.
Az arcképcsarnokban szereplők arcképvázlatát a magyar abc betűrendjében közöljük.
Az arcképvázlat első adata a családi- és keresztnév: a címszó. A címszót kerek zárójelben követik a születés és halálozás adatai. A címszó lezárásának tekintjük a foglalkozást meghatározó képesítés, ill. tudomá­nyos fokozat megnevezését.
A főszöveg első része az életút/életpálya bemutatása, amely általában a származás megjelölésével és/vagy az iskolai tanulmányok felsorolásával (oklevél, diploma megszerzése) kezdődik. Ezt követi időrendi sorrendben a munkahelyek, valamint a beosztások megemlítése.
A főszöveg második része az életmű bemutatása, a végzett tevékenység szakmai méltatása s annak elismerése, a kitüntetések megemlítése. Ugyancsak itt adódik lehetőség a kutatási területek és tevé­kenység bemutatására, megjelölve az elért eredményeket és a legfontosabbnak minősített műveket és publikációkat. A műveknél a címet teljes terjedelmében közöljük, megjelölve a kiadói, nyomdai és évszám adatokat. Idézet vagy ún. átemelés használatánál a forrást pontosan kérjük megjelölni. Az internet, mint a legnagyobb információs bázis használata a vonatkozó szabályok betartásával megengedett.
A főszöveg harmadik része általában a szakmai-közéleti tevékenységet mutatja be, adott települé­sen vagy szakmai szervezetben. Itt is adódik lehetőség a személyes kapcsolatok bemutatására és a jellemző emberi vonások felvillantására.
A főszöveget a hitelesítő források bemutatása, ill. azokra való utalás zárja, több esetben megjelölve a hozzáférhetőséget is. Itt is használhatunk rövidítéseket, különösen periodikák esetében. A hóna­pok rövidítése a közhasználatban elfogadott módon történik.
Végül a névcikket a szerző neve, személyes kapcsolatának feltüntetése és lakhelyének megnevezése zárja. Egy névcikket több szerző is készíthet. Kiadványunk elején betűrend szerint tüntetjük fel azokat, akikről megemlékez­tünk és természetesen a szerzőket. Kiadványunk végén pedig repertóriumba foglaljuk az eddig megjelent arcképvázlatok szereplőit.

Szerkesztőség

 

    Könyvismertető 2023-10-14 Debrecen

      Könyvismertető 2022-10-08 Debrecen

  Útmutató arcképvázlat írásához

  Könyvismertető 2021-10-09 Debrecen

  Könyvismertető 2020-11 Nádudvar

  Könyvismertető 2020-10-16 Debrecen

  Könyvismertető 2019-10-19

  Könyvismertető 2018-10-13

  Könyvismertető 2012-10-19

  Könyvismertető 2011-10-05

  Könyvismertető 2010-10-09

 

 

  Pedagógus arcképcsarnok tartalom 2002-2023

  Pedagógus arcképcsarnok tartalom 2002-2022

  Pedagógus arcképcsarnok tartalom 2002-2021

  Pedagógus arcképcsarnok tartalom 2002-2019

  Pedagógus arcképcsarnok tartalom 2002-2017

  Pedagógus arcképcsarnok 2002 (46mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2003 (139mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2004 (15mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2005 (21mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2006 (15mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2007 (98mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2008 (12mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2009 (14mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2010 (28mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2011 (35mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2012 (27mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2013 (12mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2014 (15mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2015 (12mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2016 (19mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2017 (35mb)

  Pedagógus arcképcsarnok 2018 (150 mb)

Pedagógus arcképcsarnok 2019 (16 mb)

Pedagógus arcképcsarnok 2020 (16 mb)

Pedagógus arcképcsarnok 2021 (750 mb)

Pedagógus arcképcsarnok 2022 (15 mb)

Pedagógus arcképcsarnok 2023 (18 mb)